Privatumo politika

yra skirta apsaugoti Jūsų privatumą naršant šioje svetainėje. Susisiekite su mumis duomenu.apsauga@vilnius.caritas.lt jeigu turite klausimų arba susiduriate su neaiškumais kaip naudojami Jūsų asmeniniai duomenys ir mes mielai Jums atsakysime.

Ši privatumo politika taikoma, kai naršote vilnius.caritas.lt svetainėje ir atliekate šiuos veiksmus:

Duomenų valdytojas

Asmens duomenų, kuriuos suteikiate, atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, valdytojas yra Vilniaus arkivyskupijos Caritas (toliau – VA Caritas). Mūsų kontaktus rasite paspaudę ant šios nuorodos.

Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai

Jūsų duomenys, atsižvelgiant į Jūsų atliekamus veiksmus mūsų svetainėje, bus tvarkomi šiais pagrindais:

 • Jei pildote savanorio anketą – savanoriško darbo sutarties pagrindu, tam, kad būtų įgyvendinti jos tikslai;
 • Jei perkate prekes – prekių pirkimo/pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutarties pagrindu, prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
 • Jei aukojate mūsų veikloms paremti – Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo numatytais pagrindais, t. y. teisės aktų nustatytais tikslais;
 • Jei užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį – Jūsų sutikimo pagrindu tvarkysime duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Mūsų reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (kaip antai pranešimai apie mūsų krautuvėlėje parduodamas žvakeles, ar maisto gaminius) siunčiami klientams, kurie yra davę sutikimą gauti iš VA Caritas tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie klientai gauna VA Caritas naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), VA Caritas asmens duomenų tvarkymo politika.

Suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Sutikimo išreiškiamas svetainėje/elektroninėje parduotuvėje pažymint “varnelę”, kad esate susipažinęs su privatumo politika ir sutinkate su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Su VA Caritas Asmens duomenų apsaugos politika galima susipažinti:

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi

 • Vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, informacija apie jūsų kvalifikaciją, įgūdžius ir gebėjimus – jei pildote savanorio anketą – tam, kad galėtume įvertinti jūsų tinkamumą savanorystės veiklai bei esant reikalui, susisiekti su Jumis.
 • pašto adresas – gavus Jūsų sutikimą, naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. naujienlaiškio siuntimui.
 • Prekių pristatymo adresas, asmens sudarytų sandorių elektroninėje parduotuvėje istorija –duomenys, reikalingi sutarties vykdymui.

Išvardinti duomenys gali būti tvarkomi tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu.

Kas gali susipažinti su mano  asmens duomenimis?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali tik įgalioti VA Carito darbuotojai, kiti teisės aktuose numatyti asmenys.

Su kuo gali būti dalijamasi asmens duomenimis?

VA Caritas jūsų asmens duomenų neperduoda ir neatskleidžia jokiems tretiesiems asmenims išskyrus atvejus, kai tai būtina:

 • įvykdyti savanorystės sutartį;
 • įvykdyti pirkimo pardavimo sutartį;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Kiek ilgai saugomi mano asmens duomenys

Sutarčių vykdymui, informacijos siuntimui ar tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys  saugomi dvejus metus nuo paskutinio sandorio sudarymo ar duomenų atnaujinimo, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kaip saugomi asmens duomenys?

VA Caritas gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdamas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas ir sąranka, svarbių jungčių apsaugą, duomenų ir failų apsaugą, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigos prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimą.

Jūs turite šias teises susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • teisę susipažinti su VA Carito tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Jūsų motyvuotu prašymu VA Caritas: patvirtina, ar su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi, ar ne, ir pateikia informaciją apie tvarkymo tikslus, atitinkamas asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas;
 • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius asmens duomenis;
 • kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (toks atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
 • teisę gauti tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę esant tam tikroms sąlygoms persiųsti tuos asmens duomenis kitam valdytojui;
 • turite teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis arba riboti jų tvarkymą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai ši teisė gali būti apribota;
 • teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai ši teisė gali būti apribota;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvoje;

Norėdami pasinaudoti teise susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenis, teisę reikalauti ištaisyti, ištrinto ar apriboti duomenų tvarkymą, taip pat gauti jūsų asmens duomenis turite pateikti prašymą duomenų valdytojui, kartu pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmeniškai arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, paštu ar el. paštu. Taip pat šiuos prašymus galite pateikti per tinkamai įgaliotą savo atstovą.

Slapukai ir kitos naudojamos technologijos

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

Mūsų naudojamų slapukų rūšys:

 • Būtinieji Slapukai – tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos E. dienyno prieigos. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
 • Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek Klientų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui. Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
 • Funkciniai/nustatymų Slapukai – tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Kliento atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.
 • Reklaminiai/Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Klientą dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Su Google privatumo politika galite susipažinti čia. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti informaciją susijusią su Google paskyra rasite aplankę šią nuorodą.

Bendrovė rinkodaros tikslu gali pasitelkti „Facebook“ rinkodaros platformą, kuri atsižvelgdama į slapukų surinktą informaciją padeda analizuoti kokiuose puslapiuose asmuo lankėsi, kokius produktus pirko ir pan. Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo politiką rasite paspaudę šią nuorodą.

Kiek ilgai Bendrovė išsaugo duomenis? Bendrovė naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų. Konkretus terminas nurodytas prie kiekvieno Slapuko atskirai.

Mes naudojame Hotjar, kad galėtume geriau suprasti mūsų vartotojų poreikius ir optimizuoti šią paslaugą bei patirtį. Hotjar yra technologijų paslauga, kuri padeda mums geriau suprasti mūsų klientų veiksmus ir patirtį. Hotjar naudoja slapukus ir kitas technologijas, leidžiančias kaupti duomenis apie mūsų klientų naudojimąsi mūsų svetaine ir jų įrenginius. Hotjar šią informaciją saugo pseudonimizuotoje vartotojo paskyroje. Nei Hotjar, nei mes niekada nenaudosime šios informacijos, kad nustatytume atskirus vartotojus ar palygintume šią informaciją su kitais duomenimis apie atskirus vartotojus. Daugiau informacijos rasite Hotjar privatumo politikoje paspaudę šią nuorodą.

Jūs galite atsisakyti sukurti vartotojo paskyrą, nesutikti, kad Hotjar kauptų duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir naudotų slapukus kitose svetainėse paspaudę šią atsisakymo nuorodą.

Kaip valdyti slapukus?

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Kaip išsitrinti slapukus?

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine svetaine.
Jei norite ištrinti slapukus, tai galite padaryti naudojantis šia instrukcija:

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Jei norite savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“, vadovaukitės šia instrukcija:

Kontaktinė informacija

VA Caritas Duomenų apsaugos pareigūnas duomenu.apsauga@vilnius.caritas.lt

Duomenų apsaugos priežiūrą įgyvendina:
Svetainė: http://www.ada.lt/
El. paštas: ada@ada.lt
Telefonas: +370 5 279 14 45

Privatumo politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę atlikti Privatumo politikos pakeitimus.
Paskutiniai pakeitimai atlikti 2020-12-01.