„Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams“ (PMIF-1.02-K-01-01)

Projekto tikslas – teikti tinkamas priėmimo sąlygas užtikrinančias paslaugas ir materialinę pagalbą prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems VSAT URC apgyvendinimo vietose, arba gyvenantiems pasirinktose gyvenimo vietose.

Šiuo projektu atkreipiamas dėmesys į Lietuvos klimatui pritaikytus užsieniečių drabužius, avalynę, maisto produktus labiausiai nepasiturintiems, tinkamas medicinos paslaugas, lietuvių kalbos pamokas, teisininko, psichologo, socialines konsultacijas aktualiais klausimais, geresnes užsieniečių mobilumo galimybes miestuose, padedant sumažinti kliūtis dalyvauti projekto lėšomis organizuojamose veiklose. Sudaro galimybes telkti ir ugdyti savanorius, motyvuotus veikti užsieniečių bendruomenėse. Šis projektas palaiko bendruomeninį užsieniečių integracijos modelį, kai trumpalaikiai vertikalios pagalbos srautai panaudojami ilgalaikiam horizontalios pagalbos srautui sukurti.

Projekto pradžia: 2023-09-01
Projekto pabaiga: 2025-12-31

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

POS

„Saugi erdvė būti“ (JFPCEB 06493)

Projekto tikslas – suteikti galimybę jauniems žmonėms tobulėti saugioje erdvėje, stiprinti jų asmenybes, teikti kokybiškas paslaugas jiems ir jų aplinkoje esantiems asmenims bei padėti darbuotojams jų darbe.

Erdvėje organizuojamas darbas su jaunuoliais patiriančiais socialinę atskirtį, pasižyminčiais įvairaus pobūdžio sunkumais, nerandančiais saviraiškos erdvės. Erdvėje jauni žmonės gali saugiai būti, leisti laiką, megzti ryšius su darbuotojais, savanoriais bei tarpusavyje ir tokiu būdu atrasti būvimo erdvėje būdą, atliepiantį jų poreikius. Svarbus tampa asmeninis santykis tarp jaunuolio ir darbuotojo, grįstas pasitikėjimu.

Projekto pradžia: 2024-01-01
Projekto pabaiga: 2024-12-31

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra.

JRA_logo_MJ

NVO, teikiančių kompleksinę socialinę pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas, dalyvaujant sutelktiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir vystant prevenciją su išorės partneriais

Stiprinti NAPPŽ narių ir partnerių gebėjimus, reikalingus jų veiklos efektyvumui, finansiniam tvarumui didinti; vykdyti kompleksinės socialinės pagalbos (KSP) prieinamumo ir savanorystės plėtrą; skatinti NAPPŽ narių tarpusavio partnerystę ir bendradarbiavimą su išorės partneriais – kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir akademinės bendruomenės nariais.

Projekto uždaviniai:

 • Stiprinti bendradarbiavimo kultūrą ir komandinio darbo įgūdžius aktyviuose mokymuose „learning by teaching others“;
 • Didinti KSP teikiančių darbuotojų veiklos efektyvumą ir kvalifikaciją profesinių supervizijų formate;
 • Puoselėti NVO tvarumą koncentruojantis į strateginio planavimo, lėšų pritraukimo ir komunikacijos kompetencijų kėlimą bei praktinius šių sričių iššūkių sprendimus;
 • Įtraukti ir motyvuoti tikslinių profesijų studentus rinktis PŽ temą, kaip profesinio domėjimosi sritį;
 • Sukurti tarpdisciplininę PŽ prevencijos programą, skirtą jaunimo auditorijai, partnerystėje su taikomojo meno atstovais ir įgyvendinant prevencinius renginius LR regionuose.

Veiklos pradžia: 2023-01-01
Veiklos pabaiga: 2023-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

Projekto tikslas – nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms ir nukentėjusiems bei galėjusiems jomis tapti, modelį, kurti bei įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis formomis bei kitoms aukoms.

Projekto uždaviniai:

 • Teikti kompleksinę socialinę pagalbą tikslinės grupės asmenims;
 • Taikyti į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir paslaugų teikimo metodikas bei praktikas;
 • Vykdyti prevenciją ir visuomenės švietimą, kuriant ir diegiant inovatyvius pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms metodus ir prevencijos praktikas;
 • Šalies mastu koordinuoti ekonomišką, efektyvų ir veiksmingą paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims;
 • Didinti projekto partnerių paslaugų teikimo kompetencijas, keliant projekte dalyvaujančių darbuotojų kvalifikaciją perimant gerąją užsienio patirtį ir keičiantis žiniomis bei paslaugų teikimo praktikomis.

Veiklos pradžia: 2022-01-01
Veiklos pabaiga: 2023-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

Akredituota pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnyba

Tikslas – suteikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Pagalba teikiama Vilniaus arkivyskupijos Caritas teritorijoje, kuri apima: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų, Trakų, Širvintų, Švenčionių, Varėnos, Druskininkų, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėmis, kurios įeina Vilniaus arkivyskupijos teritoriją

Tarnybos uždaviniai – įvertinti asmens situaciją, organizuoti  ir teikti:

 • Informaciją ir konsultacija apie nukentėjusiojo asmens teises;
 • Emocinį palaikymą, psichologo konsultacijas;
 • Pirminę teisinę konsultaciją, pagalbą rengiant teisinius dokumentus;
 • Laikiną apgyvendinimą;
 • Palydėjimą teisinio proceso metu.

Veiklos pradžia: 2021-09-01
Veiklos pabaiga: 2023-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

Kompleksinės paslaugos – KOPA (07-007-P-0001)

Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Projekto pradžia: 2023-06-01
Projekto pabaiga: 2029-07-31

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. Projekto vykdytojas Europos socialinio fondo agentūra.

Finansuojama iš Europos sąjungos lėšų.

Projektas „Judėti pirmyn“ (JRPU 05546)

Projektas skirtas jauniems žmonėms, patiriantiems socialinę atskirtį, pasižyminčiais įvairaus pobūdžio sunkumais, turintiems mažiau galimybių taip pat sudarantis sąlygas įsitraukti ir NEET jaunuolius.

Pagrindinis projekto tikslas teikti kompleksiškai ir  kokybiškai paslaugas jaunam žmogui apimančias praktinių įgūdžių lavinimą, bendrųjų kompetencijų bei gebėjimų, reikalingų integruotis į darbo rinką  ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, ugdymą.

Projekto keliamos užduotys  – lavinti jaunuolių praktinius įgūdžius, spręsti iškilusias problemines situacijas,  ugdyti kompetencijas ir gebėjimus, suteikti žinių bei stiprinti pasitikėjimą savimi ir kitais, visa kas aktualu ir reikalinga įsidarbinimui ir išsilaikymui darbo rinkoje ir (ar) grįžimui į mokymosi įstaigas (profesines mokyklas, suaugusiųjų švietimo centrus).

Projekto pradžia: 2023-04-01
Projekto pabaiga: 2024-12-31

Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų agentūros.

JRA_logo_MJ

„Būk laisvas – nebūk priklausomas!“ (Nr. 07-004-P-0001)

Projekto tikslas – teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ir padėti reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką bei joje išlikti.

Tikslinė grupė – nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys ir jų šeimos nariai.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 • nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kaip tai nustatyta Socialinių paslaugų katalogo 2 punkte;
 • reintegracijos veiklų organizavimas, siekiant skatinti asmens socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą;
 • mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir supervizijų organizavimas darbuotojams, vykdantiems psichologinės ir socialinės reabilitacijos veiklą;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų šeimos nariams organizavimas;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims viešinimo organizavimas.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto pradžia: 2023-03-27
Projekto pabaiga: 2028-12-31

Finansuojama iš Europos sąjungos lėšų.

POS

VA Carito darbuotojų ir savanorių palaikymo Sistema (20-NVOK06115/2023)

Projekto tikslas – kurti vieningą organizacijos darbuotojų ir savanorių palaikymo sistemą, siekiant didesnio jų įsitraukimo bei darbo efektyvumo.

Projektas uždaviniai – didinti darbuotojų įsitraukimą į organizaciją, įtraukiant juos į strateginio planavimo, savanorių palaikymo sistemos kūrimą ir bendro renginio organizavimo veiklas. Sistemingai ugdyti savanorių bei savanorių koordinatorių kompetencijas bei užtikrinti jų palaikymą. Tobulinti savanorių duomenų valdymo sistemą bei plėtoti įrankius padedančius tvariau ir paprasčiau vykdyti dokumentaciją organizacijoje. Pritraukti naujų savanorių viešinant esamas veiklas įvairiomis informacinėmis priemonėmis.

Projekto pradžia: 2023-04-01
Projekto pabaiga: 2023-12-29

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

Projektas „Erdvė būti, tyrinėti ir veikti“ (JFPCEB 04330)

Projekto tikslas – suteikti galimybę jauniems žmonėms tobulėti saugioje erdvėje, stiprinti jų asmenybes, teikti kokybiškas paslaugas jiems ir jų aplinkoje esantiems asmenims bei padėti darbuotojams jų darbe. Erdvėje organizuojamas darbas su jaunuoliais patiriančiais socialinę atskirtį, pasižyminčiais įvairaus pobūdžio sunkumais, nerandančiais saviraiškos erdvės. Erdvėje jauni žmonės gali saugiai būti, leisti laiką, megzti ryšius su darbuotojais, savanoriais bei tarpusavyje ir tokiu būdu atrasti būvimo erdvėje būdą, atliepiantį jų poreikius. Svarbus tampa asmeninis santykis tarp jaunuolio ir darbuotojo, grįstas pasitikėjimu.

Projekto pradžia: 2023-01-01
Projekto pabaiga: 2023-12-31

Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų agentūros.

JRA_logo_MJ

„Asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija“

Projektu siekiama planingo ir individualaus paleidžiamų į laisvę asmenų rengimo gyvenimui laisvėje, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę, mažinant pakartotino nusikalstamumo galimybę. Veiklos vykdomos Vilniaus mieste ir rajone, Kauno mieste ir rajone, Kėdainių, Raseinių, Jonavos, Druskininkų, Anykščių ir Kaišiadorių rajonuose, Alytaus bei Panevėžio miestuose.

Projekto pradžia: 2021-03-01
Projekto pabaiga: 2023-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

SADM v.logo

„Pakopa po pakopos – socialinių-emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ (A291-1545/23)

Teikiama pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų: vaikams įgyjant žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichinės sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, t. y. gebėti suvokti ir valdyti emocijas, išsikelti pozityvius tikslus ir jų siekti, rūpintis kitais, kurti ir palaikyti pozityvius santykius su kitais, tinkamai valdyti bendravimo ir asmeninių santykių situacijas, atsakingai priimti sprendimus; tėvams ugdant jų tėvystės įgūdžius; pagalbos specialistams (darbuotojams ir savanoriams) stiprinant profesines kompetencijas.

Projekto pradžia: 2023-03-29
Projekto pabaiga: 2023-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0486)

Projektu „Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę” siekiama teikiant kompleksinę pagalbą prisidėti prie besiglaudžiančių gatvėje bei benamių asmenų sėkmingos integracijos į visuomenę. Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos suaugę asmenys (besiverčiantys prostitucija, benamiai, elgetaujantys asmenys).

Projekto pradžia: 2020-12-15
Projekto pabaiga: 2021-12-15

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

„Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija“

Plėtojamas ir stiprinamas jaunimo ir visos visuomenės švietimas, vykdoma prevencija ir ankstyvoji diagnostika; gerinama socialinė aplinka, atkreipiant dėmesį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priežastis ir sukeliamas neigiamas pasekmes; laužomi vyraujantys stereotipai ir išankstinės nuostatos apie sveikstančius priklausomus asmenis ir skatinamas dialogas tarp įvairių visuomenės grupių.

Projekto pradžia: 2020-04-01
Projekto pabaiga: 2020-12-10

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Pakartotinio smurto artimoje aplinkoje prevencija, teikiant specializuotą pagalbą“ (SAAPP/B-3)

Projekto tikslas: teikti ir organizuoti kompleksinę pagalbą asmenims, kurie siekia atsikratyti smurtinio elgesio ir mokyti juos konstruktyviai spręsti kylančias problemas.

Įgyvendinami uždaviniai: bendradarbiaujant su socialinę pagalbą teikiančiomis ir kontrolės funkcijas vykdančiomis institucijomis, pasiekti linkusius smurtauti asmenis; užtikrinti socialinio, teisinio konsultavimo paslaugų teikimą smurtauti linkusiems asmenims; organizuoti ir vykdyti smurtinio elgesio keitimo programą smurtaujantiems asmenims; teikti priklausomybės konsultanto pagalbą alkoholio vartojimo problemų turintiems asmenims.

Veiklos vykdomos Vilniaus mieste, Pravieniškėse (Kaišiadorių raj. sav.) ir Varėnoje.

Projekto pradžia: 2020-02-26
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Smurtas ir šeima nesuderinami“ (NSPVP1-9)

Teikiama kompleksinė socialinė-psichologinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimos nariams.

Vykdoma smurto prieš vaikus prevencinė veikla. Visuomenei skleidžiama informacija apie kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims ir smurto apraiškas.

Projekto pradžia: 2020-02-17
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Sociokultūrinės paslaugos vyresnio amžiaus žmonėms, gyvenantiems Vilniaus mieste“ (A291-1584/21)

Teikiamos sociokultūrinės paslaugos vyresnio amžiaus Vilniaus m. gyventojams, siekiant juos burti bendrai veiklai ir skatinti tarpusavio bendravimą. Organizuojamas meninis užimtumas: dailės ir muzikos užsiėmimai, koncertų ciklas „Klasika prie kavos“. Bus suorganizuota dailės darbų paroda ir koncertas už centro ribų, 6 koncertai „Klasika prie kavos“ viešose erdvėse.

Projekto pradžia: 2021-07-13
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Vienos, bet ne vienišos“ (NVOŠG1-37)

Teikiama kompleksinė, bendruomeninė pagalba besilaukiančioms mamoms ir šeimoms ar nepilnoms šeimoms, šeimos nariams siekiant didinti šeimos gerovę ir savarankiškumą. Sudaromos savarankiškos ir gyvybingos šeimos augimo, tradicinių šeimos vertybių puoselėjimo sąlygos; ugdoma santykių kultūra ir atsakomybė šeimoje; formuojami pozityvūs tėvystės įgūdžiai; telkiamos šeimos savitarpio pagalbai; vykdoma krizinio nėštumo prevencija ir intervencija.

Projekto pradžia: 2021-01-01
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ (VDC1-168, A291-156/21)

Siekiama vaiko ir jo šeimos socialinės gerovės išsaugojant šeimą, kaip svarbiausią instituciją vaiko augimui ir vystymuisi: visapusiškai patenkinami vaiko poreikiai, ugdoma vaiko asmenybė, gebanti kurti savarankišką, visavertį ir prasmingą gyvenimą, padedama vaikui ir jo šeimos nariams integruotis socialinėje aplinkoje.

Projekto pradžia: 2021-02-18
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

SADM v.logo
VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Asmens higienos paslaugos rizikos asmenims“ (A291-32/21)

Teikiamos asmens higienos paslaugos patiriantiems socialinę atskirtį, socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos grupėms priklausantiems asmenims. Parūpinamos higienos priemonės ir švarūs drabužiai.

Projekto pradžia: 2021-01-22
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Laikino apnakvydinimo ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilniaus miesto gyventojams“ (A291-20/21)

Teikiamos apnakvydinimo bei bendrosios socialinės paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems Vilniaus m. gyventojams, siekiant visapusiško jų savarankiškumo bei integracijos į visuomenę. Projekto uždaviniai: teikti individualizuotą socialinę pagalbą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos; teikti socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos; parengti nuteistuosius, esančius pataisos namuose, grįžimui į laisvę (grįžtančius į Vilniaus m.); teikti specializuotas paslaugas išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims bei esantiems probacijos priežiūroje.

Projekto pradžia: 2021-01-18.
Projekto pabaiga: 2021-12-31.

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Nemokamo maitinimo paslaugos nepasiturintiems asmenims“ (A291-13/21)

Maitinimo paslaugos organizuojamos ir teikiamos nepasiturintiems asmenims, neturintiems galimybių arba negebantiems savarankiškai pasirūpint savo ir (ar) savo artimųjų gerove. Pagalbos gavėjai turi galimybę gauti maistą stacionariai ir gauti ilgalaikio galiojimo maisto davinį savarankiškai pasigaminti maistui privačioje aplinkoje. Organizuojami trys maitinimai per dieną: pagrindinis – dienos pietūs, papildomi – pavakariai ir vakarienė. Pagalba ilgalaikio galiojimo maisto produktais teikiama visiems lankytojams vieną kartą į ketvirtį, o socialinei darbuotojai nustačius dažnesnį pagalbos maistu poreikį – vieną kartą į savaitę.

Projekto pradžia: 2021-01-08
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Nauji namai – nauja pradžia“ (A291-23/21)

Teikiamos socialinės priežiūros (laikinojo apgyvendinimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, psichologo, tėvystės įgūdžių ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmens higienos ir priežiūros) paslaugos besilaukiančioms moterims ir motinoms, auginančioms vaikus (pirmenybę teikiant vaikams iki 3 metų amžiaus), kurios yra Vilniaus m. savivaldybės gyventojos arba yra įtrauktos į asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, apskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje.

Projekto pradžia: 2021-01-19
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Kompleksinės socialinės pagalbos teikimas prekybos žmonėmis aukoms, asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis ir išnaudojimo, bei prevencijos inovacijų diegimas tinklinėje organizacijoje“ (PRP1-8)

Teikiama kompleksinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis: psichologinės, teisinės ir socialinės konsultacijos, materialinė parama, tarpininkavimas užtikrinant galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojant švietimo paslaugas, ieškant darbo ir būsto.

Projekto pradžia: 2020-01-02
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“ (PMIF-2.1.2-K-02-001)

Trečiųjų šalių piliečiams bei prieglobstį gavusiems užsieniečiams sudaromos galimybės megzti socialinius ryšius ir rasti mentorių, kuris padėtų. Teikiamos teisinės, psichologinės ir socialinės konsultacijos, vyksta lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, istorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos mokymai. Ypač pažeidžiamai grupei – prieglobstį gavusiems užsieniečiams – teikiamos papildomos paslaugos: padedama apsirūpinti maistu, higienos priemonėmis, būtiniausiais drabužiais, avalyne, apmokamos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.

Projekto pradžia: 2019-12-01
Projekto pabaiga: 2022-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

„Volunteering World II“ (2019-2-LT02-ESC11-006385)

Individualios savanoriškos veiklos projektas, kurio metu 5 savanoriai iš įvairių šalių savanoriaus nuo 6 iki 12 mėnesių Vilniaus arkivyskupijos Carite. Jauniems žmonėms sieksime sudaryti sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą, susijusią su socialiai jautria veikla, susitikti su mažiau galimybių turinčiais žmonėmis (benamiais, pabėgėliais, vaikais iš socialiai jautrių šeimų ir kt.)

Projekto pradžia: 2019-08-01
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Europos Solidarumo Korpuso.

„Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas“ (PMIF-1.1.4-K-02-001)

Prieglobsčio prašytojams teikiamos teisinės, psichologinės ir socialinės konsultacijos, vertėjo paslaugos, padedama apsirūpinti maistu, higienos priemonėmis, drabužiais, avalyne, teikiami maisto ir higienos rinkiniai VSAT struktūriniuose padaliniuose, vykdomas PP transportavimas iš pasienio punktų iki apgyvendinimo vietų (Užsieniečių registracijos centro, Ruklos pabėgėlių priėmimo centro) Lietuvoje. Apmokamos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ir medikamentai.Vyksta lietuvių kalbos ir informacinių technologijų mokymai. Apmokamos prieglobsčio prašytojų vaikų ikimokyklinio ugdymo ir maitinimo mokyklose išlaidos Ugdomi sociokultūriniai ir socialiniai įgūdžiai: organizuojami darbo įgūdžių (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos, savarankiško patalpų ir aplinkos tvarkymo ir kt.), sporto ir muzikos užsiėmimai, ugdomosios išvykos, vyksta renginiai kartu su vietos bendruomene. Pagalbai telkiami savanoriai.

Projekto pradžia: 2019-06-01
Projekto pabaiga: 2022-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

„Kompleksinės pagalbos teikimas teistiems bei iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0001)

Projekto tikslas – teikiant kompleksinę pagalbą prisidėti prie teistų bei iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų sėkmingos integracijos į visuomenę. Siekiama paruošti tikslinės grupės narius išėjimui iš įkalinimo įstaigos ir suteikti išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims reikalingą pagalbą integruojantis į visuomenę.
Projekto pradžia: 2019-04-17.
Projekto pabaiga: 2021-04-17.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Saugi erdvė būti ir veikti (JFPCE_2022_SOPAS)

Projekto tikslas – suteikti galimybę jauniems žmonėms tobulėti saugioje erdvėje, stiprinti jų asmenybes, teikti kokybiškas paslaugas jiems ir jų aplinkoje esantiems asmenims bei padėti darbuotojams jų darbe. Erdvėje organizuojamas darbas su jaunuoliais patiriančiais socialinę atskirtį, pasižyminčiais įvairaus pobūdžio sunkumais, nerandančiais saviraiškos erdvės. Erdvėje jauni žmonės gali saugiai būti, leisti laiką, megzti ryšius su darbuotojais, savanoriais bei tarpusavyje ir tokiu būdu atrasti būvimo erdvėje būdą, atliepiantį jų poreikius. Svarbus tampa asmeninis santykis tarp jaunuolio ir darbuotojo, grįstas pasitikėjimu.

Projekto pradžia: 2022-01-01.
Projekto pabaiga: 2022-12-31.

Projektas finansuojamas  Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų agentūros.

SADM v.logo

„Judam“ (1F-3 (6.26))

Projektas sudaro sąlygas mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo, neregistruoto Užimtumo tarnyboje, skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto pradžia: 2019-03-18.
Projekto pabaiga: 2023-03-31.

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo reikalų agentūros.

SADM v.logo

„Laikinųjų namų, Šv. Stepono g. 35, Vilnius, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (0.8.1.1-CPVA-R-407)

Siekiama atnaujinti gyvenamąsias ir bendrąsias patalpas, sanitarinius mazgus bei išgriauti ar pristatyti papildomas pertvaras, siekiant perorganizuoti erdves, sudaryti geresnes darbo sąlygas darbuotojams ir savanoriams.
Šiuo tikslu bus daromas paprastasis remontas bei įsigyjama dalis reikalingos įrangos. Įgyvendinus objekto paprastojo remonto darbus taip pat bus sukurtos 2 papildomos laikino apnakvydinimo bei atnaujintos 74 laikino ir ilgalaikio apnakvydinimo vietos.

Projekto pradžia: 2018-06-08.
Projekto pabaiga: 2020-08-31.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ (08.4.1-ESFA-V-416)

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prioritetinė tikslinė grupė – šeimos, auginančios vaikus, turinčius delinkventinio elgesio apraiškas ar/ir vaikus, patiriančius patyčias, ir šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – išgyvenančios sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kt. problemų.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto pradžia: 2017-03-13.
Projekto pabaiga: 2022-12-31 .

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

„Atrask save Lietuvoje“ (PMIF 4.1-V-02-001),
„Lietuva – kitataučių užuovėja“ (PMIF 4.2-V-02-001)

Trečiųjų šalių piliečiams bei prieglobstį gavusiems užsieniečiams išmokamos vienkartinės įsikūrimo ir mėnesio, vaikų iki 2 metų, vaikų nuo 2 metų pašalpos, būsto nuomos mokesčio kompensacijos. Teikiamos konsultacijos, organizuojami lietuvių kalbos mokymai, teikiamos vertėjo ir teisininko paslaugos.

Projekto pradžia: 2017
Projekto pabaiga: 2020-11-30

Projekto pradžia: 2017
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

„Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (08.3.1-ESFA-V-411-01-0001)

Projektu siekiama padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo asmenų įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Projekto pradžia: 2015-12-01.
Projekto pabaiga: 2020-11-30.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.