„Būk laisvas – nebūk priklausomas!“ (Nr. 07-004-P-0001)

Projekto tikslas – teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ir padėti reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką bei joje išlikti.

Tikslinė grupė – nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys ir jų šeimos nariai.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kaip tai nustatyta Socialinių paslaugų katalogo 2 punkte;
  • reintegracijos veiklų organizavimas, siekiant skatinti asmens socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą;
  • mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir supervizijų organizavimas darbuotojams, vykdantiems psichologinės ir socialinės reabilitacijos veiklą;
  • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų šeimos nariams organizavimas;
  • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims viešinimo organizavimas.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto pradžia: 2023-03-27
Projekto pabaiga: 2028-12-31

Finansuojama iš Europos sąjungos lėšų.

„Asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija“

Projektu siekiama planingo ir individualaus paleidžiamų į laisvę asmenų rengimo gyvenimui laisvėje, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę, mažinant pakartotino nusikalstamumo galimybę. Veiklos vykdomos Vilniaus mieste ir rajone, Kauno mieste ir rajone, Kėdainių, Raseinių, Jonavos, Druskininkų, Anykščių ir Kaišiadorių rajonuose, Alytaus bei Panevėžio miestuose.

Projekto pradžia: 2021-03-01
Projekto pabaiga: 2023-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

SADM v.logo

„Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0486)

Projektu „Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių asmenų integracijos į visuomenę“ siekiama teikiant kompleksinę pagalbą prisidėti prie besiglaudžiančių gatvėje bei benamių asmenų sėkmingos integracijos į visuomenę. Projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos suaugę asmenys (besiverčiantys prostitucija, benamiai, elgetaujantys asmenys).

Projekto pradžia: 2020-12-15
Projekto pabaiga: 2021-12-15

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

„Pakopa po pakopos – socialinių-emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ (A291-1265/22)

Teikiama pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų: vaikams įgyjant žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichinės sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, t. y. gebėti suvokti ir valdyti emocijas, išsikelti pozityvius tikslus ir jų siekti, rūpintis kitais, kurti ir palaikyti pozityvius santykius su kitais, tinkamai valdyti bendravimo ir asmeninių santykių situacijas, atsakingai priimti sprendimus; tėvams ugdant jų tėvystės įgūdžius; pagalbos specialistams (darbuotojams ir savanoriams) stiprinant profesines kompetencijas.

Projekto pradžia: 2022-04-22
Projekto pabaiga: 2022-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija“

Plėtojamas ir stiprinamas jaunimo ir visos visuomenės švietimas, vykdoma prevencija ir ankstyvoji diagnostika; gerinama socialinė aplinka, atkreipiant dėmesį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priežastis ir sukeliamas neigiamas pasekmes; laužomi vyraujantys stereotipai ir išankstinės nuostatos apie sveikstančius priklausomus asmenis ir skatinamas dialogas tarp įvairių visuomenės grupių.

Projekto pradžia: 2020-04-01
Projekto pabaiga: 2020-12-10

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Pakartotinio smurto artimoje aplinkoje prevencija, teikiant specializuotą pagalbą“ (SAAPP/B-3)

Projekto tikslas: teikti ir organizuoti kompleksinę pagalbą asmenims, kurie siekia atsikratyti smurtinio elgesio ir mokyti juos konstruktyviai spręsti kylančias problemas.

Įgyvendinami uždaviniai: bendradarbiaujant su socialinę pagalbą teikiančiomis ir kontrolės funkcijas vykdančiomis institucijomis, pasiekti linkusius smurtauti asmenis; užtikrinti socialinio, teisinio konsultavimo paslaugų teikimą smurtauti linkusiems asmenims; organizuoti ir vykdyti smurtinio elgesio keitimo programą smurtaujantiems asmenims; teikti priklausomybės konsultanto pagalbą alkoholio vartojimo problemų turintiems asmenims.

Veiklos vykdomos Vilniaus mieste, Pravieniškėse (Kaišiadorių raj. sav.) ir Varėnoje.

Projekto pradžia: 2020-02-26
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Smurtas ir šeima nesuderinami“ (NSPVP1-9)

Teikiama kompleksinė socialinė-psichologinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimos nariams.

Vykdoma smurto prieš vaikus prevencinė veikla. Visuomenei skleidžiama informacija apie kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims ir smurto apraiškas.

Projekto pradžia: 2020-02-17
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Sociokultūrinės paslaugos vyresnio amžiaus žmonėms, gyvenantiems Vilniaus mieste“ (A291-1584/21)

Teikiamos sociokultūrinės paslaugos vyresnio amžiaus Vilniaus m. gyventojams, siekiant juos burti bendrai veiklai ir skatinti tarpusavio bendravimą. Organizuojamas meninis užimtumas: dailės ir muzikos užsiėmimai, koncertų ciklas „Klasika prie kavos“. Bus suorganizuota dailės darbų paroda ir koncertas už centro ribų, 6 koncertai „Klasika prie kavos“ viešose erdvėse.

Projekto pradžia: 2021-07-13
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Vienos, bet ne vienišos“ (NVOŠG1-37)

Teikiama kompleksinė, bendruomeninė pagalba besilaukiančioms mamoms ir šeimoms ar nepilnoms šeimoms, šeimos nariams siekiant didinti šeimos gerovę ir savarankiškumą. Sudaromos savarankiškos ir gyvybingos šeimos augimo, tradicinių šeimos vertybių puoselėjimo sąlygos; ugdoma santykių kultūra ir atsakomybė šeimoje; formuojami pozityvūs tėvystės įgūdžiai; telkiamos šeimos savitarpio pagalbai; vykdoma krizinio nėštumo prevencija ir intervencija.

Projekto pradžia: 2021-01-01
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ (VDC1-168, A291-156/21)

Siekiama vaiko ir jo šeimos socialinės gerovės išsaugojant šeimą, kaip svarbiausią instituciją vaiko augimui ir vystymuisi: visapusiškai patenkinami vaiko poreikiai, ugdoma vaiko asmenybė, gebanti kurti savarankišką, visavertį ir prasmingą gyvenimą, padedama vaikui ir jo šeimos nariams integruotis socialinėje aplinkoje.

Projekto pradžia: 2021-02-18
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

SADM v.logo
VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Asmens higienos paslaugos rizikos asmenims“ (A291-32/21)

Teikiamos asmens higienos paslaugos patiriantiems socialinę atskirtį, socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos grupėms priklausantiems asmenims. Parūpinamos higienos priemonės ir švarūs drabužiai.

Projekto pradžia: 2021-01-22
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Laikino apnakvydinimo ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilniaus miesto gyventojams“ (A291-20/21)

Teikiamos apnakvydinimo bei bendrosios socialinės paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems Vilniaus m. gyventojams, siekiant visapusiško jų savarankiškumo bei integracijos į visuomenę. Projekto uždaviniai: teikti individualizuotą socialinę pagalbą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos; teikti socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos; parengti nuteistuosius, esančius pataisos namuose, grįžimui į laisvę (grįžtančius į Vilniaus m.); teikti specializuotas paslaugas išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims bei esantiems probacijos priežiūroje.

Projekto pradžia: 2021-01-18.
Projekto pabaiga: 2021-12-31.

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Nemokamo maitinimo paslaugos nepasiturintiems asmenims“ (A291-13/21)

Maitinimo paslaugos organizuojamos ir teikiamos nepasiturintiems asmenims, neturintiems galimybių arba negebantiems savarankiškai pasirūpint savo ir (ar) savo artimųjų gerove. Pagalbos gavėjai turi galimybę gauti maistą stacionariai ir gauti ilgalaikio galiojimo maisto davinį savarankiškai pasigaminti maistui privačioje aplinkoje. Organizuojami trys maitinimai per dieną: pagrindinis – dienos pietūs, papildomi – pavakariai ir vakarienė. Pagalba ilgalaikio galiojimo maisto produktais teikiama visiems lankytojams vieną kartą į ketvirtį, o socialinei darbuotojai nustačius dažnesnį pagalbos maistu poreikį – vieną kartą į savaitę.

Projekto pradžia: 2021-01-08
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Nauji namai – nauja pradžia“ (A291-23/21)

Teikiamos socialinės priežiūros (laikinojo apgyvendinimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, psichologo, tėvystės įgūdžių ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmens higienos ir priežiūros) paslaugos besilaukiančioms moterims ir motinoms, auginančioms vaikus (pirmenybę teikiant vaikams iki 3 metų amžiaus), kurios yra Vilniaus m. savivaldybės gyventojos arba yra įtrauktos į asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, apskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje.

Projekto pradžia: 2021-01-19
Projekto pabaiga: 2021-12-31

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

„Kompleksinės socialinės pagalbos teikimas prekybos žmonėmis aukoms, asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis ir išnaudojimo, bei prevencijos inovacijų diegimas tinklinėje organizacijoje“ (PRP1-8)

Teikiama kompleksinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis: psichologinės, teisinės ir socialinės konsultacijos, materialinė parama, tarpininkavimas užtikrinant galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojant švietimo paslaugas, ieškant darbo ir būsto.

Projekto pradžia: 2020-01-02
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

SADM v.logo

„Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“ (PMIF-2.1.2-K-02-001)

Trečiųjų šalių piliečiams bei prieglobstį gavusiems užsieniečiams sudaromos galimybės megzti socialinius ryšius ir rasti mentorių, kuris padėtų. Teikiamos teisinės, psichologinės ir socialinės konsultacijos, vyksta lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, istorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos mokymai. Ypač pažeidžiamai grupei – prieglobstį gavusiems užsieniečiams – teikiamos papildomos paslaugos: padedama apsirūpinti maistu, higienos priemonėmis, būtiniausiais drabužiais, avalyne, apmokamos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.

Projekto pradžia: 2019-12-01
Projekto pabaiga: 2022-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

„Volunteering World II“ (2019-2-LT02-ESC11-006385)

Individualios savanoriškos veiklos projektas, kurio metu 5 savanoriai iš įvairių šalių savanoriaus nuo 6 iki 12 mėnesių Vilniaus arkivyskupijos Carite. Jauniems žmonėms sieksime sudaryti sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą, susijusią su socialiai jautria veikla, susitikti su mažiau galimybių turinčiais žmonėmis (benamiais, pabėgėliais, vaikais iš socialiai jautrių šeimų ir kt.)

Projekto pradžia: 2019-08-01
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Europos Solidarumo Korpuso.

„Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas“ (PMIF-1.1.4-K-02-001)

Prieglobsčio prašytojams teikiamos teisinės, psichologinės ir socialinės konsultacijos, vertėjo paslaugos, padedama apsirūpinti maistu, higienos priemonėmis, drabužiais, avalyne, teikiami maisto ir higienos rinkiniai VSAT struktūriniuose padaliniuose, vykdomas PP transportavimas iš pasienio punktų iki apgyvendinimo vietų (Užsieniečių registracijos centro, Ruklos pabėgėlių priėmimo centro) Lietuvoje. Apmokamos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ir medikamentai.Vyksta lietuvių kalbos ir informacinių technologijų mokymai. Apmokamos prieglobsčio prašytojų vaikų ikimokyklinio ugdymo ir maitinimo mokyklose išlaidos Ugdomi sociokultūriniai ir socialiniai įgūdžiai: organizuojami darbo įgūdžių (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos, savarankiško patalpų ir aplinkos tvarkymo ir kt.), sporto ir muzikos užsiėmimai, ugdomosios išvykos, vyksta renginiai kartu su vietos bendruomene. Pagalbai telkiami savanoriai.

Projekto pradžia: 2019-06-01
Projekto pabaiga: 2022-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

„Kompleksinės pagalbos teikimas teistiems bei iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0001)

Projekto tikslas – teikiant kompleksinę pagalbą prisidėti prie teistų bei iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų sėkmingos integracijos į visuomenę. Siekiama paruošti tikslinės grupės narius išėjimui iš įkalinimo įstaigos ir suteikti išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims reikalingą pagalbą integruojantis į visuomenę.
Projekto pradžia: 2019-04-17.
Projekto pabaiga: 2021-04-17.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Saugi erdvė būti ir veikti (JFPCE_2022_SOPAS)

Projekto tikslas – suteikti galimybę jauniems žmonėms tobulėti saugioje erdvėje, stiprinti jų asmenybes, teikti kokybiškas paslaugas jiems ir jų aplinkoje esantiems asmenims bei padėti darbuotojams jų darbe. Erdvėje organizuojamas darbas su jaunuoliais patiriančiais socialinę atskirtį, pasižyminčiais įvairaus pobūdžio sunkumais, nerandančiais saviraiškos erdvės. Erdvėje jauni žmonės gali saugiai būti, leisti laiką, megzti ryšius su darbuotojais, savanoriais bei tarpusavyje ir tokiu būdu atrasti būvimo erdvėje būdą, atliepiantį jų poreikius. Svarbus tampa asmeninis santykis tarp jaunuolio ir darbuotojo, grįstas pasitikėjimu.

Projekto pradžia: 2022-01-01.
Projekto pabaiga: 2022-12-31.

Projektas finansuojamas  Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų agentūros.

SADM v.logo

„Judam“ (1F-3 (6.26))

Projektas sudaro sąlygas mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo, neregistruoto Užimtumo tarnyboje, skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto pradžia: 2019-03-18.
Projekto pabaiga: 2023-03-31.

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo reikalų agentūros.

SADM v.logo

„Laikinųjų namų, Šv. Stepono g. 35, Vilnius, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (0.8.1.1-CPVA-R-407)

Siekiama atnaujinti gyvenamąsias ir bendrąsias patalpas, sanitarinius mazgus bei išgriauti ar pristatyti papildomas pertvaras, siekiant perorganizuoti erdves, sudaryti geresnes darbo sąlygas darbuotojams ir savanoriams.
Šiuo tikslu bus daromas paprastasis remontas bei įsigyjama dalis reikalingos įrangos. Įgyvendinus objekto paprastojo remonto darbus taip pat bus sukurtos 2 papildomos laikino apnakvydinimo bei atnaujintos 74 laikino ir ilgalaikio apnakvydinimo vietos.

Projekto pradžia: 2018-06-08.
Projekto pabaiga: 2020-08-31.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ (08.4.1-ESFA-V-416)

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prioritetinė tikslinė grupė – šeimos, auginančios vaikus, turinčius delinkventinio elgesio apraiškas ar/ir vaikus, patiriančius patyčias, ir šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – išgyvenančios sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kt. problemų.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto pradžia: 2017-03-13.
Projekto pabaiga: 2022-12-31 .

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

„Atrask save Lietuvoje“ (PMIF 4.1-V-02-001),
„Lietuva – kitataučių užuovėja“ (PMIF 4.2-V-02-001)

Trečiųjų šalių piliečiams bei prieglobstį gavusiems užsieniečiams išmokamos vienkartinės įsikūrimo ir mėnesio, vaikų iki 2 metų, vaikų nuo 2 metų pašalpos, būsto nuomos mokesčio kompensacijos. Teikiamos konsultacijos, organizuojami lietuvių kalbos mokymai, teikiamos vertėjo ir teisininko paslaugos.

Projekto pradžia: 2017
Projekto pabaiga: 2020-11-30

Projekto pradžia: 2017
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

„Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (08.3.1-ESFA-V-411-01-0001)

Projektu siekiama padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo asmenų įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Projekto pradžia: 2015-12-01.
Projekto pabaiga: 2020-11-30.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.