Projektas „Pakartotinio smurto artimoje aplinkoje prevencija, teikiant specializuotą pagalbą” (Nr. SAAPP/B-3)

Projektu siekiama teikti kompleksinę pagalbą asmenims, kurie yra priskiriami padidintos rizikos daryti smurtinius nusikaltimus grupei, t.y probacijos tarnybos priežiūroje ir laisvės atėmimo įstaigoje esantiems asmenims, kurie teisti už smurtinius nusikaltimus, siekiant paskatinti nesmurtinį konstruktyvų elgesį bei mažinti pakartotinio smurtinio elgesio riziką. Projekto veiklos vykdomos Vilniaus mieste, Pravieniškėse (Kaišiadorių raj. sav.) ir Varėnoje.

Projekto pradžia: 2020-02-26
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

sadm

Projektas „Volunteering World II“ (2019-2-LT02-ESC11-006385)

Individualios savanoriškos veiklos projektas, kurio metu 5 savanoriai iš įvairių šalių savanoriaus nuo 6 iki 12 mėnesių Vilniaus arkivyskupijos Carite. Jauniems žmonėms sieksime sudaryti sąlygas įsitraukti į savanorišką veiklą, susijusią su socialiai jautria veikla, susitikti su mažiau galimybių turinčiais žmonėmis (benamiais, pabėgėliais, vaikais iš socialiai jautrių šeimų ir kt.)

Projekto pradžia: 2019-08-01
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Europos Solidarumo Korpuso.

Projektas „Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas“ (PMIF-1.1.4-K-02-001)

Prieglobsčio prašytojams teikiamos teisinės, psichologinės ir socialinės konsultacijos, vertėjo paslaugos, padedama apsirūpinti maistu, higienos priemonėmis, drabužiais, avalyne, teikiami maisto ir higienos rinkiniai VSAT struktūriniuose padaliniuose, vykdomas PP transportavimas iš pasienio punktų iki apgyvendinimo vietų (Užsieniečių registracijos centro, Ruklos pabėgėlių priėmimo centro) Lietuvoje. Apmokamos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos ir medikamentai.Vyksta lietuvių kalbos ir informacinių technologijų mokymai. Apmokamos prieglobsčio prašytojų vaikų ikimokyklinio ugdymo ir maitinimo mokyklose išlaidos Ugdomi sociokultūriniai ir socialiniai įgūdžiai: organizuojami darbo įgūdžių (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos, savarankiško patalpų ir aplinkos tvarkymo ir kt.), sporto ir muzikos užsiėmimai, ugdomosios išvykos, vyksta renginiai kartu su vietos bendruomene. Pagalbai telkiami savanoriai.

Projekto pradžia: 2019-06-01
Projekto pabaiga: 2022-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

Projektas „VA Caritas Laikinųjų namų komandos telkimas kuriant/organizuojant bendrus renginius“ (A291-916/19)

Savanoriai – svarbi komandos dalis, tačiau taip pat yra ir iššūkis užtikrinant sklandų komandinį darbą. Siekiant teikti kokybišką pagalbą į Laikinuosius namus besikreipiantiems asmenims, svarbi juos pasitinkančių žmonių kompetencija, gebėjimas dirbti komandoje. Šiuo projektu siekiama telkti ir stiprinti VA Carito Laikinųjų namų komandą (darbuotojus ir savanorius).

Projekto pradžia: 2019-04-17.
Projekto pabaiga: 2021-12-31.

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

Projektas „Kompleksinės pagalbos teikimas teistiems bei iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0001)

Projekto tikslas – teikiant kompleksinę pagalbą prisidėti prie teistų bei iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų sėkmingos integracijos į visuomenę. Siekiama paruošti tikslinės grupės narius išėjimui iš įkalinimo įstaigos ir suteikti išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims reikalingą pagalbą integruojantis į visuomenę.
Projekto pradžia: 2019-04-17.
Projekto pabaiga: 2021-04-17.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Projektas „Pakopa po pakopos – socialinių-emocinių gebėjimų ugdymas elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams“ (A291-289/19)

Teikiama pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų: vaikams įgyjant žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichinės sveikatos stiprinimui ir išsaugojimui, t. y. gebėti suvokti ir valdyti emocijas, išsikelti pozityvius tikslus ir jų siekti, rūpintis kitais, kurti ir palaikyti pozityvius santykius su kitais, tinkamai valdyti bendravimo ir asmeninių santykių situacijas, atsakingai priimti sprendimus; tėvams ugdant jų tėvystės įgūdžius; pagalbos specialistams (darbuotojams ir savanoriams) stiprinant profesines kompetencijas.

Projekto pradžia: 2019-02-26
Projekto pabaiga: 2019-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

Projektas „Socialinės priežiūros – apgyvendinimo Motinos ir vaiko namuose – paslaugų teikimas moterims ir vaikams, patiriantiems krizę“ (A291-1/19)

Teikiamos socialinės priežiūros (laikinojo apgyvendinimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, psichologo, tėvystės įgūdžių ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmens higienos ir priežiūros) paslaugos besilaukiančioms moterims ir motinoms su vaikais, kurių bent vienas vaikas yra iki 3 metų amžiaus ir kurios yra Vilniaus miesto savivaldybės gyventojos arba yra įtrauktos į asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, apskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje.

Projekto pradžia: 2019-02-26.
Projekto pabaiga: 2019-12-31.

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

Projektas „Laikino apnakvydinimo ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilniaus miesto gyventojams“ (A291-26/19)

Teikiamos apnakvydinimo bei bendrosios socialinės paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems Vilniaus m. gyventojams, siekiant visapusiško jų savarankiškumo bei integracijos į visuomenę. Projekto uždaviniai: teikti individualizuotą socialinę pagalbą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos; teikti socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugą asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos; parengti nuteistuosius, esančius pataisos namuose, grįžimui į laisvę (grįžtančius į Vilniaus m.); teikti specializuotas paslaugas išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims bei esantiems probacijos priežiūroje.

Projekto pradžia: 2019-01-23.
Projekto pabaiga: 2021-12-31.

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

Projektas „Asmens higienos paslauga rizikos asmenims“ (A291-15/19)

Asmens higienos paslaugos skirtos socialinę atskirtį patiriantiems, socialiai pažeidžiamiems ir skirtingoms socialinės rizikos grupėms priklausantiems asmenims. Higienos centras veikia kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 17 val. Lankytojams yra parūpinamos higienos priemonės ir švarūs drabužiai.

Projekto pradžia: 2019-01-23
Projekto pabaiga: 2019-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

Projektas „Judam“ (1F-3 (6.26))

Projektas sudaro sąlygas mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto pradžia: 2019-01-14.
Projekto pabaiga: 2021-06-30.

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo reikalų departamento.

sadm

Projektas „Nemokamo maitinimo paslaugos nepasiturintiems asmenims“ (A291-2/19)

Maitinimo paslaugos organizuojamos ir teikiamos nepasiturintiems asmenims, neturintiems galimybių arba negebantiems savarankiškai pasirūpint savo ir/ar savo artimųjų gerove. Pagalba maistu teikiama tokiais būdais: dienos pietūs pateikiami socialinės pagalbos ir integracijos centro ,,Betanija“ lankytojams kiekvieną darbo dieną 13 val. šiuo adresu: M. K. Paco g. 4, Vilnius; ilgalaikio galiojimo maisto produktų paketai dalijami antradieniais nuo 9 iki 12 val. ir nuo 14 iki 17 val. pagal socialinio darbuotojo nustatytus individualius centro lankytojų poreikius.

Projekto pradžia: 2019-01-09
Projekto pabaiga: 2019-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

Projektas „Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ (VDC1-168, A291-265/19)

Siekiama vaiko ir jo šeimos socialinės gerovės išsaugojant šeimą, kaip svarbiausią instituciją vaiko augimui ir vystymuisi: visapusiškai patenkinami vaiko poreikiai, ugdoma vaiko asmenybė, gebanti kurti savarankišką, visavertį ir prasmingą gyvenimą, padedama vaikui ir jo šeimos nariams integruotis socialinėje aplinkoje.

Projekto pradžia: 2019-03-15
Projekto pabaiga: 2019-12-31

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto pradžia: 2019-02-26
Projekto pabaiga: 2019-12-31

Finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės.

sadm
VILNIUS_RED_TRANSPARENT_RGB

Projektas „Sveikesnis gyvenimas – iššūkis jaunimui“ (S-133)

Projektas socialinių ir psichologinių sunkumų patiriantiems jauniems žmonėms sudaro sąlygas mokytis keisti netinkamus įpročius, seną elgesį, formuoti įgūdį rūpintis savo sveikata, ugdyti jaunų žmonių asmenybes mokant savirefleksijos, keliant jų savivertę, pasitikėjimą ir numatant perspektyvas gyvenime. Didelis dėmesys skiriamas sveikesnės gyvensenos įgūdžių ugdymui ir įtvirtinimui.
Projekto pradžia: 2018-10-26
Projekto pabaiga: 2019-10-26

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

sveikatos_fondas_logotipas_naudojamas

Projektas „Laikinųjų namų, Šv. Stepono g. 35, Vilnius, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (0.8.1.1-CPVA-R-407)

Siekiama atnaujinti gyvenamąsias ir bendrąsias patalpas, sanitarinius mazgus bei išgriauti ar pristatyti papildomas pertvaras, siekiant perorganizuoti erdves, sudaryti geresnes darbo sąlygas darbuotojams ir savanoriams.
Šiuo tikslu bus daromas paprastasis remontas bei įsigyjama dalis reikalingos įrangos. Įgyvendinus objekto paprastojo remonto darbus taip pat bus sukurtos 2 papildomos laikino apnakvydinimo bei atnaujintos 74 laikino ir ilgalaikio apnakvydinimo vietos.

Projekto pradžia: 2018-06-08.
Projekto pabaiga: 2020-08-31.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas „Integruota pagalba atskirtį patiriantiems asmenims, jų socialinei ir ekonominei gerovei skatinti“ (08.3.1-ESFA-K-413-01-0017)

Projektu siekiama teikiant socialinės integracijos paslaugas prisidėti prie socialiai pažeidžiamų asmenų (tų, kurie nėra registruoti Lietuvos Darbo Biržos teritoriniuose padaliniuose, turi žemą kvalifikaciją, prastus darbo ir socialinius įgūdžius, iškritę iš švietimo įstaigų, darbo rinkos, ir susiduria su daugybinėmis kliūtimis norėdami grįžti į mokymąsi ar darbą, tokiais kaip skurdas, socialinė atskirtis, diskriminacija, negalia, prasta fizinė ir protinė sveikata, stigmatizacija, priklausomybės, motyvacijos ir pasitikėjimo stoka, ir kt.), tvaraus švietimo, užimtumo ir mokymosi skatinimo, siekiant padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Projekto pradžia: 2018-04-16.
Projekto pabaiga: 2019-10-16.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ (08.4.1-ESFA-V-416)

Oganizuojamos ir kompleksiškai teikiamos paslaugos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto pradžia: 2017-03-13.
Projekto pabaiga: 2021-03-13.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Projektas „Atrask save Lietuvoje“ (PMIF 4.1-V-02-001),
Projektas „Lietuva – kitataučių užuovėja“ (PMIF 4.2-V-02-001)

Trečiųjų šalių piliečiams bei prieglobstį gavusiems užsieniečiams išmokamos vienkartinės įsikūrimo ir mėnesio, vaikų iki 2 metų, vaikų nuo 2 metų pašalpos, būsto nuomos mokesčio kompensacijos. Teikiamos konsultacijos, organizuojami lietuvių kalbos mokymai, teikiamos vertėjo ir teisininko paslaugos.

Projekto pradžia: 2017
Projekto pabaiga: 2020-11-30

Projekto pradžia: 2017
Projekto pabaiga: 2020-12-31

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

Projektas „Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“ (PMIF-2.1.2-K-01-002)

Trečiųjų šalių piliečiams bei prieglobstį gavusiems užsieniečiams sudaromos galimybės megzti socialinius ryšius ir rasti mentorių, kuris padėtų. Teikiamos teisinės, psichologinės ir socialinės konsultacijos, vyksta lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, istorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos mokymai. Ypač pažeidžiamai grupei – prieglobstį gavusiems užsieniečiams – teikiamos papildomos paslaugos: padedama apsirūpinti maistu, higienos priemonėmis, būtiniausiais drabužiais, avalyne, apmokamos asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.

Projekto pradžia: 2016-05-31
Projekto pabaiga: 2019-11-30

Finansuojama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (08.3.1-ESFA-V-411-01-0001)

Projektu siekiama padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo asmenų įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Projekto pradžia: 2015-12-01.
Projekto pabaiga: 2020-11-30.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.