Kvietimas parapijoms 2016-2017 metams

Vilniaus arkivyskupijos parapijų klebonų, vikarų ir bendruomenių žiniai

Garbė Kristui!

Vilniaus arkivyskupijos Caritas informuoja apie naujus pasiūlymus parapijų bendruomenėms 2016 – 2017 m.m. (rugsėjis – birželis) sezone:

·         Rugsėjo 24 d. Sezono atidarymo šventė – kviečiami visi! Daugiau: www.vilnius.caritas.lt

·         Lapkričio 14 d. Karitatyvinių darbuotojų ir savanorių Jubiliejaus diena.

Rūpinsimės tarnaujančių formacija ir kviesime į tikslinius mokymus:

·         Spalio – kovo mėnesiais vyks nauji parapijų karitatyvinių animatorių mokymai. Bendruomenės kviečiamos atpažinti bendruomenės narius, kurie yra jautrūs kitų skausmui ir vargui bei turi dovaną telkti bendruomenę. Registracija iki spalio 10 dienos.

·         Rugsėjį – gegužę kartą per mėnesį (šeštadienį) kviesime:

ü  visus, padedančius karitatyvinėje tarnystėje, -  į teminį seminarą. Rugsėjo 17 d. – tema „Kaip padėti priklausomam asmeniui?“ Numatomos kitos temos: klausymosi tarnystė, pagalba grįžtantiems iš įkalinimo įstaigų, priklausomų tėvų vaikų poreikiai ir raiška, bendravimas su psichinės ligos paliestais asmenimis, senatvės ... (ligos ir ...).

ü  visus koordinuojančius, vadovaujančius parapijų karitatyvinės tarnystės komandoms, kviesime į teminį seminarą. Pirmoji tema: „Koordinatoriaus vaidmuo“. Numatomos kitos temos: Moderavimo įgūdžiai, „Parapija šiandien”, konfliktų sprendimas, bendradarbiavimas ir kitų įtraukimas, įgalinimas. Atsakomybė ir ribos.

Daugiau tel. 865285903.

Liturginių metų laikotarpiais kviesime parapijas įsijungti:

Advento metu kviesime į akcijas: „Advento eglė“, kurios metu bendruomenė susitelkia dovanų rinkimą vargstantiems Jėzaus gimimo proga; „Gerumas mus vienija“, kurios metu bendruomenėje platinamos Caritas žvakės ir renkamos aukos bendruomenės stokojantiems, meldžiamasi prie Advento vainiko.

Gavėnios metu kviesime parapijas giliau išgyventi pasninką, išmaldą ir maldą per „Pasninko dėžės“ akciją bei „Maldos už kenčiančius“  iniciatyvą.

VA Caritas karitatyvinės programos ir socialiniai centrai kvies įsipareigoti tarnystei:

 „Artumo programa“ (tarnystė vienišiems parapijos žmonėms, lankant juos namuose) – tęs formaciją jau pasirinkusių bendruomenių komandoms ir kvies prisijungti naujas. Įvadiniai mokymai bus inicijuojami parapijoms pareiškus norą pradėti šią tarnystę. Informacijai  Žydrūnė tel.  865285903.

„Pagalbos vaikui ir jo šeimai“ (tarnystė vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų) –  tęs palydėjimą parapijų, kurios padeda šeimoms vaikų dienos centruose ar turi vaikų grupes bei siūlys formaciją aktualiomis temomis: Kaip melstis ir pažinti su vaikais Dievo Žodį? (Spalio mėn.) , parapijų savanorių mokymai, komandinės supervizijos. Informacijai Žydrūnė tel.  865285903.

„Aš esu“  (tarnystė priklausomiems ir jų artimiesiems) –  tęs įsipareigojusių koordinatorių palydėjimą bei kvies naujas bendruomenes į šią tarnystę. Kiekvieną pirmą sekmadienį vyksta Šeimadienis, atviras visiems besidomintiems.  Informacijai Erika tel. 861064223.

„Klausymosi tarnystės“ – pristatys programą rugsėjo 24 d. Spalio – sausio mėnesį pradės įvadinius mokymus, kuriuose kviečiami dalyvauti bent po 2 narius iš bendruomenės. Informacijai: Jacinta tel. 867512691.  

 „Kultūrų namai“, besirūpinantys pabėgėliais ir migrantais, Vilniuje – kvies bendruomenes į susitikimus su pabėgėliais, laikinai gyvenančiais Lietuvoje ir į ilgalaikį vienos šeimos palydėjimą ir pagalbą integruojantis. Informacijai: Neringa tel. 868346832.

Nuteistųjų Konsultavimo Centras – kvies Vilniaus arkivyskupijos regionų parapijas atsiverti iš įkalinimo įstaigų grįžtantiems ir suteikti jiems reikalingą pagalbą. Vilniaus parapijų bendruomenių atstovus – į Kalinių jubiliejaus dienos šventimą – lapkričio 7 dieną. Registracija dėl įėjimo į nuteistųjų įstaigą iki spalio 21 d. Informacijai: Raimonda tel. 864612248.

Pagalbos smurto aukoms programa – siūlo bendruomenėms daugiau susipažinti su įvairiomis smurto formomis, apraiškomis, priežastimis, pasekmėmis, būdais, kaip atsilaikyti ir padėti. Informacijai: Angelė tel. 869990866.

Motinos ir vaiko namai – šeimų bendruomenes kvies užmegzti asmenišką santykį su viena, sunkumus išgyvenančia, vienišos mamos ir vaikų šeima ir ją palydėti (kviečiant į bendruomenės vasaros stovyklą, į bendrą laisvalaikio veiklą). Informacijai: Vida tel. 868577347.

Laikinieji namai kvies budėtojo tarnystei, o užimtumo centras - pagalbai pravedant užsiėmimus bei švenčiant šventes. Spalio 10 d. visi laukiami Atvirų durų dienoje. Informacijai: Aida tel. 865285818.

Amatų mokymo centras, kuris padeda sunkumus išgyvenantiems jaunuoliams, ieškos, kaip gali pasitarnauti parapijų talkose. Informacijai: Donatas tel. 861626936.

Socialinis centras „Betanija“ ir toliau lauks Vilniaus bendruomenių kartu praleisti vieną vakarą per mėnesį su atskirtį išgyvenančiais broliais ir seserimis. Informacija: Vladyslav 864667942.  

VA Carito parapijų ugdymo karitatyvinei tarnystei skyrius siūlo savo pagalbą bendruomenės formacijoje:

·         Tikėjimo kursuose ar seminaruose , pvz. „Alfa“-  pasidalinimą tema apie Bažnyčios prigimtines užduotis ar tarnystę.

·         Parapijos pastoracinės tarybai ar bendruomenėje veikiančių grupių ar bendruomenių atsakingiems - teminį susitikimą.

·         Parapijos Carito komandos formaciją pagal poreikius.

Būtume dėkingi, jei datas ir poreikį suderintume iš anksto.

Viešinimo pasiūlymai

·         VA Carito „Dienoraštis“, skirtas parapijoms kasmet leidžiamas vasaros pradžioje. Sieksime leidinį versti ir į lenkų kalbą. Jei turite aktualių temų, patirčių ar bendradarbių – visada laukiame. Jei šis leidinys nepasiekia jūsų bendruomenės, kreipkitės.

·         Šį rudenį pasirodys Carito bendrasis plakatas, skirtas bendruomenės karitatyvinės tarnystės skelbimams bei skrajutės, pristatančios įvairias karitatyvines tarnystes. 

Kviečiame Jus kartu su vargstančiais broliais augti ir bręsti kaip Kristaus mokinių bendruomenei.

Būkit palaiminti!

Rask mus Facebook'e